Annalynne Mccord

AnnaLynne McCord กล่าวว่าการละเมิดวินัยของผู้ปกครองนำไปสู่การปิดปากเรื่องการถูกข่มขืน

ในบัญชีส่วนตัวที่เปิดเผยและจริงใจ 90210 สารส้ม AnnaLynne McCord พูดถึงวิธีการที่พ่อแม่ของเธอมีวินัยทำให้เธอเงียบเกี่ยวกับการถูกข่มขืนเมื่ออายุ 18 ปีเรียนรู้เพิ่มเติม